Ngày Nắng


Một ngày nắng: Cảm nhận được cái nắng gắt của trời Sài Gòn cùng các anh trong hội tennis.